Exodus 20.7
   Don't abuse the name of God

 

 

 


 

 

 

 

Natuurlik onwaar.

Inteendeel, gebed is een van die groot gawes wat God aan Christene skenk. Die Bybel se immers "bid en vir julle sal gegee word". In en deur gebed word ons medewerkers met God in sy groot werk op aarde.

 

Gebed is `n liefdesdaad, dit is sonder veroordeling en selfsug. As ons bid vir die media is dit met opregte belangstelling, waardering en omgee.

 

Elke gawe, ook die media, kom van Bo. Die media  is vennootskaplik betrokke, onder andere om mense toe te rus met lewensvaardighede.  Die media is `n gestalte van die Koninkryk in soverre as wat dit God eerbiedig en gehoorsaam.

 

Die eer van die Here staan voorop. Daarom huiwer gelowiges nie om hul kommer uit te spreek wanneer God se bedoeling gedwarsboom word nie.
 

Dankie dat jy saambid. `n Beknopte en volledige gebedskalender is hier beskikbaar.

* Media is `n versamelterm vir almal wat kommunikatief betrokke is in en by die samelewing.